Image

Опанасюк Юлія Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент
 

yu.opanasiuk@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-221

Профілі: ResearchGateGoogle ScholarScopusSumDU Repository

Освіта та кваліфікація

01/09/1999–01/07/2003 Диплом бакалавра з економіки та підприємництва, спеціальності: економіка та підприємництво, факультет економіки та менеджменту, диплом бакалавра з відзнакою.

01/09/2003–01/06/2004 Диплом магістра економіки підприємства, Спеціальність: Економіка підприємства, Факультет економіки та менеджменту, диплом магістра з відзнакою.

01/11/2004–01/11/2007 Аспірантура. Кафедра менеджменту, факультет економіки та менеджменту,

25/02/2016 Кандидат економічних наук (еквівалент PHD, серія дипломів № 33936), спеціальність 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища).
Тема дисертації - Еколого-економічна оцінка техногенних катастроф.

Досвід роботи

01/12/2007–01/05/2017  - асистент, кафедра управління, факультет економіки та менеджменту, Сумський державний університет, Суми (Україна)

01.05.2017 – сьогодення – старший викладач, кафедра управління, Інститут фінансів, економіки та менеджменту, Сумский державний університет, Суми (Україна)

1.07.2017 –сьогодення -  головний редактор журналу «FEMbook»

Навчальні курси

 • адміністративно-територіальне управління
 • організація надання публічних послуг
 • публічне адміністрування
 • управління потенціалом підприємства
 • основи управління публічними фінансами

Наукові дослідження

 1. Науково-дослідна робота № 0115U000846 «Макроекономічне прогнозування економічного зростання за допомогою міжгалузевих моделей» (2015-2017), грант за підтримки Міністерства освіти і науки України – виконавець
 2. Науково-дослідна робота № 0112U008149 «Маркетингові дослідження навколишнього середовища та інфраструктура», Сумський державний університет, місто Суми, Україна, 2014 р. – виконавець
 3. Науково-дослідна робота № ДР 0108U000671 Розробка теорії інтегральної оцінки порецепієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря» (держбюджетна тема), Сумський державний університет, місто Суми, Україна, 2015 рік. – виконавець
 4. НДР «Екологічно орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території» (номер державної реєстрації 0112U001300). – виконавець
 5. НДР «Модель системи управління ефективністю та прогнозуванням використання електричної енергії» (номер державної реєстрації №53.17.01-01.18/20 ЗП), 2019 р. – виконавець
 6. Науково-дослідна робота 0119U103141 «Оздоровча рекреація в міських агломераціях (у рамках досягнення ЦСР в Україні)» (2019 рік), грант Президента України – відповідальний виконавець
 7. Науково-дослідна робота № 118U005209 «Управління національною безпекою в контексті глобалізаційних викликів: макро-, мікро-, регіональний та галузевий рівень», Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна, 2019 рік -  виконавець
 8. Науково-дослідна робота  117U002531 «Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і методологія», Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, м. Київ, Україна, 2019 рік -  виконавець 
 9. Науково-дослідна робота  «Business security: national and global aspects» (protocol 9-12 of January 30, 2019),  Information System Management University, Riga,  Latvia, 2019 рік -  виконавець  

Авторські свідоцтва:

 1. Комп’ютерна програма «Аналіз інвестиційної привабливості регіону» № 87731
 2. Комп’ютерна програма «Оцінка збитків від техногенних катастроф» № 87730

Наукові інтереси

 • економіка катастроф
 • еколого-економічні збитки
 • державна служба, публічне адміністрування

Міжнародна активність

Наукове керівництво студентами

Підготовка студентів до конкурсу наукових робіт по спеціальності «Економіка підприємства», «Менеджмент».

Щорічна участь у конференціях як наукового керівника студентів.

Результати:

1. Місечко О. Проблеми менеджменту та маркетингу в контексті глобалізаціх/ Місечко О., Опанасюк Ю.А. //STABICONsystems – 2017: материалы Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27 – 29 квітня 2017 р. / редкол. : Г. О. Швіндіна, Д. О. Смоленніков, А. А. Іскаков. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 141 с.

2. Опанасюк Ю.А. Розвиток  Інноваційних технологій як метод підвищення конкурентоспроможності на ринку ресторанних послуг/ Опанасюк Ю.А. , Шульга К. О.//Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». 28–30 вересня 2017 року / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. – С.132-134

3. Олійник Ю. С. Залучення громадян до відтворення інфраструктури громад// Перший крок в науку: матеріали X студентської конференції (Суми, 24 лютого 2019 року). Суми Сумський державний університет 2019. – 332 с. 

4. Опанасюк Ю. А., Даценко А.Ю. Наднаціональна регіональна політика ЄС. Пріоритети та завданняя регіональної політики ЄС//Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О. Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку» / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, О. В. Шкарупи. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 226 с

5. Опанасюк Ю. А., Фадєєв О.С.  Управління економічним потенціалом підприємства //Інноваційний розвиток та безпека підриємства в умовах неоіндустріального суспільства: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (31 жовтня 2019 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2019. – 690с.

6. Опанасюк Ю. А., Павленко Д. С. Сучасні теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки регіону// «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). – Х. : Монограф. – 2019. – с. 331., С. 63-64

7. Опанасюк Ю. А., Дубровіна О.О. Досвід країн Європейського Союзу у регулюванні регіонального розвитку: інституційний аспект// Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18-19 квітня 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – 333 с. 

8. Опанасюк Ю.А. Управління персоналом як елемент забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг [Текст] /Ю.А. Опанасюк, Д.Г. Корнієнко //Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 березня 2020 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. – С.224-226  

Наукові публікації

Статті Scopus

 1. Telizhenko, O. M.Organizational and economic basis of natural and man-made disasters consequences management/ Telizhenko, O. M., Mashina Yu. P., Opanasiuk Yu. A. //Journal of Environmental Management and Tourism.- v. 8, n. 1, p. 270-278, may 2017. – Режим доступу:https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/1076
 2. Shevchenko H. Management of wellness and recreation in urban agglomerations/ H. Shevchenko , M. Petrushenko, B. Burkynskyi, M. Khumarova, Yu. Opanasiuk // Problems and Perspectives in Management. - 2020. - 18(1). - P. 231-241. doi:10.21511/ppm.18(1).2020.20

Фахові статті

 1. Опанасюк, Ю.А. Формування галузевих компенсаційних фондів для подолання техногенних катастроф та їх наслідків [Електронний ресурс] / Ю.А. Опанасюк //Ефективна економіка. – 2015. – № 5. – URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4065  
 2. Опанасюк Ю.А. Еколого-економічна оцінка наслідків катастроф техногенного характеру// Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2015. - № 2. - С. 31-39.
 3. Опанасюк Ю.А., Машина Ю.П. Особливості оцінювання еколого-економічних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного характеру. // Вісник СумДУ. - 2016. - №2. – С. 31-36
 4. Opanasiuk Yu.A. The Analysis of Islamic Religio-political Ideology and Islamic Fundamentalism [Текст] / Yu.A. Opanasiuk, A.М. Kornitska // Вісник СумДУ. Серія: Економіка. - 2016. - №4. – С. 35-40. 
 5. Опанасюк Ю.А., Машина Ю.П., Шульга К. Підвищення конкурентоспроможності закладів громадського харчування у Сумському регіоні// Вісник СумДУ. - 2018. - №1. - С.40-45  
 6. Опанасюк Ю.А., Матвєєва Ю.Т. Управління сферою рекреації в міських агломераціях [Електронне видання]// Державне управління: удосконалення та розвиток, - № 12, грудень 2019 р. - URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1538
 7. Матвєєва Ю.Т. Драйвери та бар’єри трудової активності населення [Текст]/ Ю.Т. Матвєєва, Ю.А. Опанасюк, Д.В. Лісовська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2020. - №2 (25). - С. 323-334.  - DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.25-48. 

 Монографії

 1. Matvieieva Yu. T., Mashyna Yu. P., Opanasiuk Yu. A. Scientific and Methodological Approaches to Assessing the Economic Efficiency of Ecologically-oriented Administrative Territory Management System Implementation// Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 332 р
 2. Опанасюк Ю.А. Марченко А.В. Вплив ризику техногенних катастроф при розміщенні обєктів ядерної промисловості // Енергетичний менеджмент: промисловість та соціальні справи -Колективна монографія. - Суми: “Мрія”, 2018. - 250 р.
 3. Pavlenko.O, Opanasiuk Yu., Taraniuk K. Metodological Basis for Ensuaring the Environmental Security of the Territory// Markina I, Aranchiy Y., Zhylinska J. and other. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: [collective monograf]/ in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2019. – Chech Repablic. – 280-285

Підручники, посібники:

 1. Pavlenko O.O., Opanasiuk Yu. А. Regional management// Management for Bachelors [Текст]: textbook / Edit.: O.F. Balatskyi, O.M. Telizhenko. – Sumy: Universytetska Knyga, 2015. - 610 p
 2. Павленко О.О., Шевченко Т.І., Опанасюк Ю.А. Управління соціальною та еклогічною безпекою// Адміністративний менеджмент для магістрів : підручник / Ред.: О.М. Теліженко, С.В. Глівенко. – Суми : Університет. кн., 2016. – 871 с.

Інші публікації:

 1. Baistriuchenko N.O. Socio-cultural Factors of Tour Services in Ukraine/ N.O.Baistriuchenko, Yu. A.Opanasiuk, I.O. Maksymenko //International Scientific-Practical Conference Economic Innovative potential of socio-tconomic systems: the challenges of the global world: Conference Proceedings, Part I, June 30, 2016. Lisbon: Baltija Publishing. 200 p. - in English.
 2. Baistriuchenko N.O Сooperation of UkraineandtheEU inTourism/N.O. Baistriuchenko, Yu. AOpanasiuk, K.MBezuglaya //International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic condition: Conference Proceedings, Part 2, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 p. - in English.
 3. Опанасюк Ю.А. Планування у сфері рекреації [Текст] / Ю.А.Опанасюк // Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. – м. Київ, 2019. – С. 108-110 

Методичні праці

 1. Павленко, О. О. Організація бізнесу [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 073 "Менеджмент" усіх форм навчання / О. О. Павленко, С. М. Рибальченко, Ю. А. Опанасюк. – Електронне видання каф. Управління. – Суми : СумДУ, 2019. – 88 с.
 2. Павленко, О. О. 4600 Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із дисципліни "Організація бізнесу" [Текст] : для студ. спец. 073 "Менеджмент" усіх форм навчання / О. О. Павленко, С. М. Рибальченко, Ю. А. Опанасюк. – Електронне видання каф. Управління. – Суми : СумДУ, 2019. – 32 с. 
 3. Павленко, О. О. Соціальна та екологічна безпека проектної діяльності [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління проектами" усіх форм навчання / О. О. Павленко, Ю. А. Опанасюк, С. М. Рибальченко. – Електронне вид. каф. Управління ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького. – Суми : СумДУ, 2019. – 75 с.
 4. Павленко, О. О.  4578 Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із дисципліни Соціальна та екологічна безпека проектної діяльності. спец. 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління проектами" усіх форм навчання / О. О. Павленко, Ю. А. Опанасюк, С. М. Рибальченко. – Електронне видання каф. Управління. – Суми : СумДУ, 2019. – 26 с.
 5. Опанасюк, Ю. А. 4556 Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни "Адміністративно-територіальне управління" [Текст] : для студ. спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Ю. А. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2019. – 67 с.
 6. Опанасюк, Ю. А. 4557 Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни "Регіональна економіка" [Текст] : для студ. спец. 073 "Менеджмент" усіх форм навчання / Ю. А. Опанасюк, О. О. Павленко. – Суми : СумДУ, 2019. – 47 с.
© 2018-2022 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. Усі права належать СумДУ