Рекуненко Ігор Іванович

Посада: завідувач кафедри управління імені Олега Балацького

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

+380542665115, внутрішній 59-11

кабінет: К1-112

e-mail: i.rekunenko@biem.sumdu.edu.ua

Facebook 

Профіль в  AcademiaResearchGateGoogle AcademySlideShare, ScopusORCID

Наукові ступені і вчені звання

кандидат економічних наук зі спеціальності 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит (2004 р.)
доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит (2014 р.)
доцент кафедри фінансів (2007 р.)
професор кафедри фінансів (2015 р.)

Підвищення кваліфікації та стажування

1. Сумський державний університет, свідоцтво СН № 05408289/3638-21, “Менеджмент та публічне управління”, 13.12.2021 р.; 6 кредитів ЄКТС.
2. Сумський державний університет, свідоцтво ПК № 05408289/00582-18, “Аналіз і візуалізація фінансових даних”, 02.07.2018 р., 0,7 кредитів ЄКТС / 20 годин;
3. Сумський державний університет, посвідчення № 3311, «Дистанційні технології навчання для викладачів», 28.05.2019 р., 0,3 кредитів ЄКТС / 8 годин;
4. Сумський державний університет, свідоцтво СП № 05408289/3075-21, «Акредитація освітньої програми: кращі практики та проблемні питання», 11.11.2021 р., 1 кредит ЄКТС /30 годин;

Сфера наукових інтересів та перелік дисциплін

фінансовий ринок, інфраструктура фінансового ринку, ринок фінансових послуг, фінансове посередництво, фінансово-економічна безпека, менеджмент, стратегічне управління, менеджмент, сучасні тренди досліджень в менеджменті

Міжнародна діяльність

1. Участь у програмі міжнародної мобільності “Excellence in Teaching and Research” (11.02-15.05.2021).
2. Участь у програмі міжнародної мобільності “Europian grants and projects: experience of Poland” (16.06-12.09.2021).
3.Член наукового комітету міжнародної наукової конференції "Transformation of science and business in new economic reality" (25-26.11.2021, Вільнюський університет, м. Вільнюс, Литва)

інші активності

1. Головний редактор фахового журналу категорія Б "Вісник СумДУ. Серія Економіка"
2. Член ГО "Центр сприяння регіональному розвитку"

Участь у науковій роботі

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Київського національного торговельно-економічного університету (Д.26.055.03) – спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
1. Член разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії ДФ 26.055.001 Київський національний торговельно-економічний університет (наказ № 104 від 29.01.2020 р.)
2. Член разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії ДФ 26.055.008 Київський національний торговельно-економічний університет (наказ № 1392 від 09.11.2020 р.)
3. Член разової спеціалізованої вченої ради для присудження ступеня доктора філософії ДФ 41.055.007 Одеський національний економічний університет (наказ № 1296 від 02.12.2021 р.)

НДР
1. «Природно-ресурсне забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад» ( номер державної реєстрації 0118U007022
2. «Формування інструментарію детінізації економіки України на основі каузального моделювання траєкторій взаємодії фінансових посередників» (номер державної реєстрацїі 0120U100473)
3. «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (номер державної реєстрацїі 0117U002441)
4. “Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів” (номер державної реєстрації 0109U006782)
5. “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності” (номер державної реєстрації 0102U006965)
6. “Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер держ. реєстрації 0107U0123112)
7. “Адміністративно-правове регулювання фінансової та банківської діяльності в Україні” (номер держ. реєстрації 0112U001326).
8. “Стан та перспективи розвитку банківської системи України” (номер державної реєстрації 0190044204)

Керівництво аспірантами

1. Іванченко А.О. - Фінансовий контроль в системі економічної безпеки суб'єктів місцевого самоврядування, рік вступу  2021
2. Чорна С.В. Оцінка рівня фінансової безпеки держави в контексті стабілізації соціально-економічного розвитку, рік вступу 2019
3. Кононенко С.В. Оцінювання стійкості фінансового сектору України, рік вступу 2018
4. Казарінов Д.В. Валютне регулювання в Україні в процесі регіональної валютної інтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Казарінов Дмитро Володимирович ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми, 2013. - 21 с.
5. Самсонов, М. І. Розвиток дистанційного ризик-орієнтованого моніторингу за діяльністю банків України [Текст] : автореферат… канд. екон. наук, спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Самсонов М. І. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. - 21 с.

Робота зі студентами

1. Переможці ІІ етапу студентської олімпіади зі спеціалізації «Банківська справа»: 2019 р. – Гребінь Владислав (наказ МОН № 1060 від 05.08.2019), 2018 р. – Кошлата Ірина (наказ МОН № 902 від 13.08.2018), 2017 р. – Подопригора Людмила (наказ МОН № 1098 від 31.07.2017);
2. Переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит»: 2021 р. - Єфанова Катерина (наказ МОН № 865 від 28.07.2021 р.), 2020 р. – Холява Інна (Наказ МОН № 1220 від 05.10.2020 р.), 2018 р. – Купрєєва Яна (Наказ МОН № 827 від 31.07.2018 р.);
3. Переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»: 2020 р. – Кобець Жанна (Наказ МОН № 1220 від 05.10.2020 р.), 2019 р. – Тєтєрєва Орина (Наказ МОН № 1059 від 05.08.2019 р.), 2018 р. – Чорна Світлана (Наказ МОН № 827 від 31.07.2018 р.);
4. 2017-2019 рр. – участь у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа»;
5. 2016-2021 рр. – член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит»;
6. 2018-2020 рр. – член галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»

Обрані публікації

Статті Scopus
  1. Rekunenko I., Zhuravka F., Nebaba N., Levkovych O., Chorna S. Assessment and forecasting of Ukraine’s financial security: Choice of alternatives. Problems and Perspectives in Management. 2022. 20(2), 117-134.
  2. Kuzheliev M., Zherlitsyn, Rekunenko I., Nechyporenko A., Nemsadze G. The impact of inflation targeting on macroeconomic indicators in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2020. 15(2). P. 94-104. 
  3. Kuzheliev M. Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine / M. Kuzheliev, I. Rekunenko, A. Boldova, M. Zhytar, S. Stabias // Investment Management and Financial Innovations. – 2019. – Volume 16, Issue – P. 260-269. 
  4. Rekunenko I. Proposals on development strategy of the financial market infrastructure in Ukraine / I. Rekunenko, D. Riabichenko // Risk governance & control: financial markets & institutions. – 2014. – № 4. – Р. 34-38.
  5. Rekunenko I. The Ukrainian usage effect of the finance market self-regulation / I. Rekunenko // Corporate ownership & control. – – № 2 (8). – Р. 131-134. 
  6. Рекуненко І. І. Функції інфраструктури фінансового ринку [Текст] / І. І. Рекуненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 244-249. 
© 2018-2022 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. Усі права належать СумДУ